واحد کنترل کیفیت شرکت چالاک فنر سپاهان در راستای هدف مشتری مداری و حفظ بهبود مستمر و پایش کیفیت محصولات تولیدی خود را در سه مرحله ورود مواد اولیه ، حین فرایند ساخت و تست عملکرد نهایی هدف آزمون قرار میدهد تا از برآورده شدن الزامات کیفیت محصول نهایی اطمینان حاصل نماید.

  • کنترل مواد اولیه در شرکت چالاک فنر سپاهان با روش های کنترل آماری توسط واحد آزمایشگاه مورد بازرسی قرار گرفته و درصورت عدم انطباق مانع از ورود مواد اولیه به چرخه تولید میگردد.
  • واحد کنترل کیفیت در کلیه مراحل ساخت و ایستگاه های تولید نسبت به کنترل کیفیت محصول تولیدی با استفاده از روش های کنترل آماری بر تولید نظارت کامل دارد و درصورت مشاهده عدم انطباق از طریق جلسات ، کیفیت مورد بازنگری قرار گرقته و اثربخشی اقدامات پایش میگردد.
  • واحد کنترل کیفیت شرکت چالاک فنر سپاهان در راستای افزایش کیفیت محصولات تولیدی با بهره گیری از آزمایشگاه مکانیک تخصصی فنر ، همزمان با تولید نسبت به خواسته مشتریان خود محصول نهایی را مورد آزمون قرار میدهد