تولید انواع فنر در عرصه صنعت

 

فنرفرم دار

فنرکششی

فنرکونیک

فنراستوانه‌ای (فشاری)

فنرنوردی

خارهای فنری

فنرتسمه ای

فنراسپیرال

فنرلنت

فنربیضی

لوگوی سایت