ابعاد فنر فشاری (استوانه‌ای)

نوع مفتول:
انتهای فنر:

قطر سیم:
mm
قطر خارجی فنر:
mm
تعداد کل حلقه ها:
طول آزاد:
mm
طول جابجایی اول:
mm
طول جابجایی دوم:
mm
برای محاسبه فنر، لطفا مقادیر سیم را وارد کنید
قطر، قطر خارجی، تعداد سیم پیچ و طول آزاد.

نتایج محاسبات

ثابت فنر:
********
K N/mm
طول بسته:
100.00
mm
حداکثر نیرو:
********
.
نیرو در طول اول:
.
نیرو در طول دوم:
.