فنر کونیک به فنرهایی اطلاق می شود که در قطر خارجی فنر از دو یا چند ابعاد استفاده می گردد، که بدلایل مختلفی از این نوع فنر استفاده می شود که در ذیل به اختصار به آنها اشاره خواهد شد.

  • محدودیت طول بسته فنر در موقعیت مونتاژ که بامخروطی شدن  فنر طول بسته نسبت به تعداد کل کاهش می یابد .
  • در مواردی درعملکرد، محصول نیاز به نیروی متغییر دارد که در فنرهای کونیک نمودار نیرو منحنی میباشد .
  • در فنرهای استوانه ای معمولا انحراف طول و خمیدگی بوجود می آیدوبامخروطی کردن طراحی فنر از خمیدگی احتمالی جلوگیری میگردد .
  • از دیگر دلایل استفاده از فنر مخروطی سایز متفاوت قطعات مقابل در قسمت سر وته فنر میباشد.

در شرکت چالاک فنر سپاهان این نوع محصولات در ابعاد مختلف از ضخامت مفتول 0.1mm  الی 8mm  قابل تولید می باشد .