فنرهای استوانه به فنرهایی اطلاق می شود که قطرهای خارجی در تمامی حلقه ها یکنواخت باشد این نوع فنر در انواع مختلف تولید میگردد که در ذیل به انواع آن  به اختصار اشاره میگردد

  • معمولا در ابتدا و انتهای فنرهای استوانه ای به جهت عمود ایستادن فنراز حلقه های خنثی استفاده میگردد.

و گاها بخاطر پایداری عمودیت طول از عملیات تکمیلی سنگ زنی نیز استفاده میگردد.

  • فاصله حلقه ها معمولا درفنرهای استوانه ای یکنواخت می باشد ولیکن به جهت دستیابی به نیروهای متغییر و نمودار نیروی منحنی و همچنین تنظیم میرا وکنترل بهتر ارتعاش فنر از فاصله های متغییر نیز استفاده می گردد.
  • از دیگر فنرهای استوانه ای میتوان به فنر بدون حلقه خنثی اشاره نمود که محل استفاده آن بصورت دنده مهره استفاده می گردد.
  • در شرکت چالاک فنر سپاهان انواع فنرهای استوانه ای بدون محدودیت ابعادی از ضخامت mm  0/1تاmm    8 تولید میگردد.